myofascial_horse_release@outlook.com

0620868490

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Myofascial Equine Therapist

Myofiscial equine therapist die zijn certificering behaalt heeft bij Centrum Dry – Needling – Andrea Schachinger, hierna afgekort MET

Paard

Paard dat voor advies of behandeling door klant aan de MET wordt aangeboden

Klant

Eigenaar of bezitter/aanbieder van een paard aan wie door de MET advies verleend wordt, dan wel dienst wettelijke vertegenwoordigers

Adviesgesprek

Een gesprek van de MET met de klant resulterend in een behandelingsadvies ten behoeve van het paard. Het advies is gebaseerd op de door klant verstrekte informatie en eigen waarneming en / of onderzoek van de MET

Behandeling

Het doen van een spier-onderzoek bij het paard, alsmede het verlenen van een volledige behandeling van het paard waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een klant dan wel het paard in een consult

Behandelingsovereenkomst

een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbindtenis waarbij de klant om advies en / of behandeling verzoekt en de MET dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de MET een behandeling te starten waarbij de klant op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding , offerte en alle overeenkomsten tot behandeling voor paarden, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de MET, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Al dan niet gedeponeerde voorwaarden van de klant en/of van derden zijn niet van toepassing

Indien 1 of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden zullen de MET en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. Vernietigde bepalingen overeen te komen, die zoveel mogelijk met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in overeenstemming zijn.

De MET geeft advies aan de klant op (of vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de klant direct op de hoogte gesteld

Artikel 3: overeenkomst tot behandeling

Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van het paard voor behandeling aan de MET door de klant wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de MET. De aanbieding van het paard kan mondeling, telefonisch, per mail en/of fysiek geschieden.

Van acceptatie is sprake zodra de MET een aanvang neemt met het adviesgesprek of de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor het adviesgesprek of de behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het advies gesprek of de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.

Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de klant verzocht heeft om de levering van zaken of diensten anders dan een adviesgesprek of behandeling en de MET heeft toegezegd aan dit verzoek van de klant te zullen ( gaan ) doen.

De MET heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst te aanzien van een aangeboden paard en/of levering van bepaalde zaken en/of dienst te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de MET van mening is dat de behandeling van het paard geen , althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de MET van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van het paard is of geen zin heeft.

In bijzondere gevallen kan de MET de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoeningen van een door hem bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door MET te maken kosten voor de behandeling dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.

De MET kan in door hem nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door de klant een akkoordverklaring getekend moet worden door de te verrichten behandeling en daaraan verbonden kosten en risico’s. de MET is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.

De behandelingsovereenkomst verplicht de MET uitsluitend tot het leveren van adviesgesprek en/of behandeling met inachtnemingen van alle betrokken belangen. De MET is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enige vooraf bepaalde en/of voorzien resultaat.

Er wordt rekening gehouden met wensen van de klant tenzij dat naar oordelen van de MET niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften

Op uitdrukkelijke wens van de klant wordt het adviesgesprek en/of de behandeling voortijdig beëindigd, mits de klant hierover tevoren met de MET overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de MET de klant in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.

Indien een behandelingsovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de klant is deze gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde: tijd, ruimtes, eventuele apparatuur, zaken en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de klant en/of dierklant alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestede zaken

De MET kan eenzijdig de (voorzetting van) behandelingsovereenkomst annuleren indien:

Het vertrouwen tussen de MET en de klant op zo ernstige wijze is verstoord dat de MET geen werkbare situatie meer aanwezig acht;

De MET van mening is dat een (voortzetting van de ) behandeling van hem redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat;

De klant zal een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De klant blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.

Artikel 4: adviesgesprek en behandeling

De MET adviseert de klant na een intakegesprek op basis van de door klant verstrekte informatie en eigenwaarneming van de MET.

De MET zal het adviesgesprek en/of behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van het adviesgesprek en/of behandeling dit vereist, heeft de MET het recht en plicht ( eveneens) te verwijzen naar een dierenarts of specialist.

De klant draagt zorg voor alle gegevens, waarvan de MET aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het adviesgesprek en/of de behandeling, tijdig en juist aan de MET worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van het adviesgesprek en/of behandeling benodigde gegevens niet tijdig en/of juist aan de MET zijn of kunnen worden verstrekt, heeft de MET het recht de uitvoering van het adviesgesprek en/of de behandeling op te schorten en de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

De MET is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover die schade voortvloeit uit door de klant verstrekte onjuiste en /of onvoldoende gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de MET kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat het adviesgesprek en/of de behandeling in fasen zal worden uitgevoerd kan de MET de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant resultaten van de daaraan voorafgaande fase met de MET heeft terug gekoppeld.

Artikel 5: verhindering

Indien de klant verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het afgesproken adres aanwezig te zijn ( en de MET niet kan ontvangen) dient hij de MET hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Indien de klant geen of korter dan een etmaal (24uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de MET geeft, is de MET gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de klant in rekening te brengen.


Artikel 6: tariefstelling

De overeenkomst verplicht de klant tot betaling conform de tarieven van de MET. Op verzoek van de klant worden hem tarieven voorafgaand aan een adviesgesprek of behandeling toegezonden.

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen.

Aan de klant kan op verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Am deze raming kunnen geen rechten worden ontleend aangezien het nadrukkelijk slechts een schatting betreft.

Kostenramingen dienen door de MET en de klant te zijn voorzien van een schriftelijke aantekening voor zijnde gezien en akkoord bevonden. Dit om eventuele toekomstige misverstanden te voorkomen.

Kostenramingen omvatten uitsluitend die op deze raming specifiek vermelde adviesgesprekken, behandelingen, diensten, middelen en/of producten. De kosten van een vervolggesprek, nabehandeling en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd voor rekening van de klant. Zodra dit aan de orde gaat komen zal hierover de klant meteen benaderd worden om hier afspraken over te maken.

Indien lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de MET gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar vooraf schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt. Dit geld niet voor een reeds ondertekende offerte.

Artikel 7: Betaling

Betaling geschiedt door factuur door de MET aan te wijzen bank- of girorekening of contant bij afhalen en/of direct na een consult.

Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking zijdens de wederpartij is nimmer toegestaan. Van dat recht wordt uitdrukkelijk afstand gedaan.

Afwijkende betalingsafspraken zijn uitsluitend bindend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien sprake is van een andere wijze van betaling, dient de betaling te geschieden binnen de op de factuur aangegeven datum. Ingeval van een betalingsregeling worden door de MET bepaalde extra kosten bij de klant in rekening gebracht.

Klant is automatisch in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of in gebrekenstelling.

Wanneer de rekening na voren vermelde betalingstermijn nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de klant de MET een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de dan geldende wettelijke rente.

In geval van buitengerechtelijke invordering is klant naast de hoofdsom en de rente de gebruikelijke incassokosten verschuldigd.

In geval van gerechtelijke invordering, waaronder een faillissement aanvrage, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten, waaronder mede inbegrepen de advocaatkosten, tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

De MET is gerechtigd een voorschot ten bedrage van de volledige opdrachtsom als vooruitbetaling te verlangen.

Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting tot gevolg voor zover de waarde van betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op klant.

Artikel 8: verzuim en incasso.

Indien binnen veertien dagen na de factuurdatum geen betaling in ontvangen door de MET is de klant van rechtswege in verzuim. Klant is in dat geval naast het verschuldigde bedrag gehouden de wettelijke rente per maand te voldoen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Daarnaast is klant een bedrag van € 7,50 administratiekosten per aanmaning verschuldigd. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van klant zijn de vorderingen van de MET op de klant onmiddellijk opeisbaar.

In dien de klant ondanks aanmaningen niet tot het bedrag overgaat van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en administratiekosten, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte eveneens voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.

Artikel 9: vaststellen verschuldigdheid

Voor de bepaling van wat door of met betrekking tot het paard aan de MET verschuldigd is , zijn de boeken en de administratie van de MET bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsplicht niet op.

Artikel 10: aansprakelijkheid.

De MET wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van de MET. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien de klant dit aannemelijk heeft weten te maken.

Indien de MET op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur cq. Het bedrag waarop de MET op grond van zijn verzekering aanspraak kan maken. Aan klant zal op diens verzoek kosteloos een afschrift van betreffende verzekeringspolis ter beschikking gesteld worden.

Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirect schade is in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door ( bedrijfs) stragnatie.

Artikel 11: overmacht

De MET en de klant zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende ovattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop de MET geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de MET niet in staat is de verplichting na te komen.

De MET heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die ( verdere) nakoming verhindert, intreed nadat de MET zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschort. Indien deze periode langer duurt dn twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover de MET ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de MET gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de klant in rekening te brengen. De klant is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door andere partij medegedeeld of als dit voortvloeit uit aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak , de MET gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de MET zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de MET niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is klant net gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 : eigendom

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de MET zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet.

Alle informatie, kennis, adviezen, afbeeldingen, folders, technieken en/of ideeën vergaard en ontwikkeld voor en/of toegepast bij de uitvoering van een offerte, overeenkomst, adviesgesprek of levering na uitvoering van de opdracht, blijven het intellectueel eigendom van de MET. Deze is ten allen tijde gerechtigd vrijelijk over deze informatie te beschikken.

Alle door de MET voor het adviesgesprek, de behandeling en/of de levering van andere diensten en zaken gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, (paard)klantenkaarten en alle andere bescheiden en/of informatiedragers die betrekking hebben op het paard blijven te allen tijde eigendom van de MET.

Klant kan op verzoek tegen vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de in lid 2 van dit artikel genoemde zaken.

De in 2 van dit artikel genoemde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worde gebruikt door de MET en de klant en mogen niet door klant zonder voorafgaande toestemming van de MET worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht , tenzij ui de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

De MET behoudt het recht de door uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14: klantenregeling

Klant is verplicht om door de MET verrichten adviesgesprek behandeling, te leveren zaken en/of andere uit behandelingsovereenkomst voortvloeiende diensten onverwijld na ontvangst of na uitvoering te controleren of direct constateerbare gebreken en/ of onvolkomenheden.

Klachten over onder lid 1 van dit artikel genoemde door de MET verrichte handelingen dient klant binnen 7 dagen nadat het gebrek/ of de onvolkomenheid aan de klant kenbaar is geworden of had kunnen worden mondeling aan de MET kenbaar te maken uiterlijk binnen 7 dagen nadat klant zijn klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt te worden gevolgd door schriftelijke bevestiging van de klacht. In geval van overschrijding van een van deze termijnen vervalt iedere aanspraak tegen de MET betreffende een gebrek aan onvolkomenheid.

Indien de MET de in lid 3 van dit artikel genoemde klacht gegrond acht heeft de MET te allen tijde ht recht en dient hij daartoe door klant in de gelegenheid te worden gesteld om:

De prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is

Het gebrek of onvolkomenheid alsnog weg te nemen dan wel een artikel of dienst te leveren zonder dat gebrek of die onvolkomenheid indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;

Het door klant verschuldigde bedrag te crediteren onder teruggave van het artikel met dat gebrek of die onvolkomenheid; zulks ter keuze van de MET.

Artikel 15: geschillenregeling

Op alle (behandelings) overeenkomsten tussen de MET en klant is uitsluitend het nederlandse recht van toepassing.

Indien een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank, is de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de MET gevestigd is, ij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de MET een geschil aan de volgens wet bevoegde rechter voor te leggen.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: depot

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die geldt ten tijde van de tot stand komen van de overeenkomst.

Voor meer spierontspanning
en bewegingsvrijheid bij paarden